Mielipide | Turvaa vai pelkoa kouluihin?

Jukka Pietikäinen ehdottaa turvajoukkoja kouluihin estämään koulukiusaamista ja rankaisemaan kiusaajia.

On totta, että koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan pitää puuttua aiempaa tehokkaammin. Mutta auttaako tällaiset rangaistusjoukot ja pelon ilmapiiri?

Koulukiusaaminen ei rajoitu kouluaikaan. Nykyisessä some-maailmassa kiusaaminen tapahtuu vuorokauden ajasta ja paikasta riippumatta.

Mielestäni kiusaamiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn tarvitaan laajasti eri alojen osaajia. Perheitä tulisi tukea heidän kasvatustyössään jo lasten ollessa pieniä. Perheohjaajia tarvitaan neuvomaan normaalia arkielämää ja arvoja.

Lapsen ja perheen empatiakykyä pitää arvioida ja koulussa pitäisi oppiaineissa olla enemmän elämän- ja ihmissuhdetaitojen ohjausta.

Lapsen kasvaessa perheitä tukemaan pitäisi luoda moniammatillinen nuorten neuvola. Apu, ohjaus ja vertaistuki tulee olla kaikkien helposti saavutettavissa.

Lapsen kasvaessa perheitä tukemaan pitäisi luoda moniammatillinen nuorten neuvola.

Koululuokkien oppilasmäärät ovat suuria. Ryhmissä pitäisi olla tarvittaessa kaksi opettajaa, samanaikaisopetus on mielletty ennen muuta keinoksi tukea luokan heikoimpia oppilaita. On kuitenkin huomattu, että sillä on merkitystä opettajien työssä jaksamisen ja oppimisen kannalta.

Helsingissä samanaikaisopetusta käyttävissä kouluissa tehdyssä tutkimuksessa raportoitiin positiivisia tuloksia: samanaikaisopetus edisti työrauhaa, antoi enemmän aikaa oppilaille ja auttoi oppimisongelmien hallinnassa.

Yhteisopetuksen koettiin myös parantavan luokkien ilmapiiriä ja viihtymistä koulussa. Jokainen oppilas hyötyy opiskelusta pienessä ryhmässä, mutta peruskoulun tulee vahvistaa oppilaan selviytymistä myös isoissa ryhmissä.

Pienryhmä ei enää silloin ole etu, kun sinne kerätään kaikki ikäryhmänsä tai koko koulun sosioemotionaalisesti haastavimmat oppilaat, joita kukaan ei halua omaan luokkaansa. Tällaisessa ryhmässä ei kukaan opi yhtään mitään.

Myös koulunkäynnin ohjaajia tarvitaan ryhmiin lisää, yhä enemmän on oppilaita, jotka tarvitsevat oman ohjaajan. Koulun henkilökunnalla pitää olla koulutusta ja työkaluja kiusaamiseen puuttumiseen, tätä ei voi ulkoistaa jollekin muulle taholle. Koulujen ja kotien yhteistyön on oltava avointa ja keinoja sen parantamiseen on kokeiltava rohkeasti.

Kukaan ei hyödy siitä, että kiusaamiseen puututaan, kun ongelmat ovat jo näkyviä. On löydettävä keinot puuttua kiusaamiseen heti sen ilmennyttyä ja koulun ilmapiirin tulee olla turvallinen, jotta kiusaamisesta voi kertoa.

Me aikuiset olemme vastuussa siitä, että lapsilla on hyvä olla. Itse en usko, että Odinin sotilaiden kaltainen joukko lapsiemme keskuudessa edistää heidän hyvinvointia ja turvallisuutta.

Yhdessä voimme tehdä hyvää. Keinoja kiusaamisen lopettamiseksi on nyt etsittävä ja löydettävä. Lupaan omalta osaltani tehdä kaiken voitavani asian hyväksi. En pelolla, vaan turvalla ja huolenpidolla. Kiusaajakin on apua tarvitseva lapsi.

Kaupunginvaltuutettu, SDP

Iisalmi