Eläkkeensaajien yhdistysten toiminta on tärkeää, sitä pitää tukea

Kunnat ja kaupungit eivät pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä toimivia useita kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia vertaisohjaajia. He tekevät ensiarvoisen tärkeää työtä ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi.

Eläkeläisjärjestöjen ennaltaehkäisevä työ lisää ja ylläpitää ikääntyneiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi se on täydellistä täsmälääkettä yksinäisyyden torjuntaan.

Pelkästään Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä tekee ympäri maan vapaaehtoistyötä 9 250 henkilöä ja he käyttävät aikaa toimintaansa noin 76 000 tuntia kuukaudessa. Työtä tehdään muun muassa eri liikunta- ja kulttuuripuolen ryhmien vetäjinä. Vastaavanlaista tärkeää työtä tehdään myös muiden eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä.

Kuntien ja järjestöjen järkevällä yhteistyöllä on mahdollista antaa monelle ihmiselle iloa elämään sekä parantaa olennaisesti heidän elämänlaatuaan. Paikallisyhdistyksillämme on toimintaorganisaatiot valmiina. Tarvitaan vain oikeanlaista tukea, väline- ja materiaaliapua ja ennen kaikkea halua aitoon yhteistyöhön.

On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesti ja fyysisesti toimintakykyisinä ja sosiaalisesti aktiivisina. Heille tulee tarjota yhteiskunnallisia palveluja edulliseen hintaan niin joukkoliikenteen kuin kulttuuriin osallistumisen osalta. Toimintakyvyn osalta elintärkeät liikuntapalvelut tulee saada maksutta.

Eläkkeensaajien Keskusliitto on vedonnut maaliskuussa lähetetyllä kirjeellä kaikkiin Suomen kuntiin ja kaupunkeihin, että ne antaisivat alueellaan toimivien eläkkeensaajayhdistysten tekemälle vapaaehtoistoiminnalle sille kuuluvan arvon ja edistäisivät niiden toimintaedellytyksiä taloudellisesti sekä tarjoamalla toiminnassa tarvittavat esteettömät tilat joustavasti ja maksutta tämän tärkeän kansalaistoiminnan käyttöön.

Lisäksi EKL esitti kirjeessään, että maan hallituksen hallitusohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi nostetun digitalisaation edistämiseksi tarjottaisiin ikääntyneille kuntalaisille tietotekniikkaopastusta ja tähän varattaisiin niin taloudellisia kuin henkilöresursseja. Yhdistyksissä toimivat vapaaehtoiset eivät yksin voi olla vastuussa verkkopalveluiden ja niissä tarvittavien välineiden opastamisessa.

Vaadimme, että kunnissa ja kaupungeissa aidosti mietittäisiin niitä mahdollisuuksia, joilla voidaan tukea eläkkeensaajayhdistysten äärettömän tärkeää työtä. Yhdistysten ja niiden vapaaehtoisten tekemää työtä ja toimintaedellytyksiä on tuettava paitsi taloudellisesti, myös tarjoamalla tarvittavat tilat tähän tärkeään työhön.

Eläkkeensaajien Keskusliitto vaati myös eduskuntavaalitavoitteissaan, että maamme julkiset tilat on avattava kansalaistoiminnan käyttöön ilmaiseksi.

Mauri Liimatainen, puheenjohtaja, EKL:n Kuopion Piiri ry

Kommentoi