keskiviikko 21.3.2018
Pentti

Vastauksia yrittäjille

Yrittäjät Aarne Kärkkäinen, Ari Isopoussu ja Osmo Pironetti esittivät kysymyksiä (Iisalmen Sanomat 3.11. 2017) Terveyspalvelu Verson osakeantiin liittyen. Kysymykset oli kohdennettu Ylä-Savon Soten toimitusjohtaja Leila Pekkaselle, mutta asian käsittelyssä mukana olleena vastaamme yhteisesti yrittäjille.

Lähtökohtaisesti on erittäin hyvä asia, että julkista päätöksentekoa tarkastellaan kriittisesti ja tehtyjä päätöksiä voidaan arvioida myöskin jälkikäteen. Asioiden tarkka läpikäyminen ja selvittäminen ovat myös paikallaan, jotta asiasta ei jää vääriä oletuksia tai mielikuvia.

Vastoin julkisuudessa esitettyjä väitteitä Terveyspalvelu Verson suunnattu osakeanti, on edennyt Versolle omistajaohjauksen asettamien sääntöjen sekä etenemisjärjestyksen mukaisesti ja siinä on kuultu laajasti Ylä-Savon Soten jäsenkuntien edustajia.

Jo Verson perustamisen yhteydessä toukokuussa 2016 yhtymähallitus antoi jäsenkunnilleen mahdollisuuden kommentoida Verson perustamiseen ja liiketoimintasuunnitelmaan liittyen. Yksikään jäsenkunnista ei esittänyt muutoksia.

Yhtiön liiketoimintasuunnitelmaan kuuluvaa suunnattua osakeantia on esitelty eri yhteyksissä sekä yhtymähallitukselle, kuntajohdolle että Ylä-Savon Sote kuntayhtymän jäsenkuntien ylimmälle poliittiselle johdolle ja kuntajohdolle järjestetyssä tilaisuudessa ennen Verson yhtiökokousta, jossa valtuutus suunnattuun osakeantiin on annettu.

Samoin 25.10. järjestetyssä Soten ja sen jäsenkuntien luottamushenkilöjohdon ja kuntajohdon yhteisessä keskustelutilauudessa käsiteltiin Verson kehittämissuunnitelmia ja myös sitä, onko kunnilla ollut riittävä tieto osakeantiin liittyen.

Kokouksessa kaikki kunnat totesivat, että heillä on ollut riittävä tieto osakeannista käytettävissä. Tiedon edelleen jakaminen kunnissa on niiden oman päätöksenteon ja toimintatapojen mukaista menettelyä.

Osakeantiin liittyen Verson toimiva johto on toiminut oikein ja noudattanut toimissaan sitä koskevia ohjeita sekä ennen kaikkea osakeyhtiölakia. Osakeannin myötä saatu pääoma mahdollistaa toiminnan investoinnit ja toiminnan hallitun laajenemisen.

Oikein suunnattu maksullinen anti edesauttaa myös huomattavasti Verson liiketoiminnan kasvua ja vahvistaa sekä turvaa yhtiön toimintaedellytyksiä. Huomioitavaa osakeannissa on myös Verson niukasti häviämä Ylä-Savon kuntien kilpailutus keväällä ja pääoman vahvistaminen.

Arvonmääritys on tehty ulkopuolisena asiantuntija-arviona ja siihen liittyvä annin suuntaaminen on ollut omistajan tahtotilan mukainen.

Omistajaohjauksessa ja päätöksenteossa ei ole ohitettu yhtymähallitusta ja Kittilään vertaaminen on melko mautonta. Yhtymähallituksen ja kuntien päättäjät ovat osaavia henkilöitä ja tehtäviinsä vaaleilla valitut ja he myös kantavat vastuunsa päätöksenteossa.

Omistajaohjauksen keskeinen tehtävä on tukea ohjauksen kohteena olevia yhteisöjä niiden toiminnassa ja kehittämisessä. Omistajaohjauksella asetetaan myös tavoitteita. Verson perustamisen yhteydessä liiketoimintasuunnitelmaan liittyy omistajan tulostavoite, mikä voidaan jo nyt todeta ylittyneen.

Muita tavoitteita jatkossa varmasti tullaan asettamaan. Konserniohjaus ja omistajaohjaus on pitkälti muuta kuin päätöksentekoa. Se on yhteistä keskustelua, informaation jakamista, tilannekatsauksia ja tavoitteiden asettamista.

Juridisesti omistajaohjaus ei ole muutoksenhaun alainen hallinnollinen päätös, koska se on toiminnan sisäistä ohjausta. Päätökset tehdään aina ko. yhteisön toimielimissä ja tässä tapauksessa ne on tehty Verson yhtiökokouksessa sekä Verson hallituksessa.

Yhtiön hallitus on osakeyhtiölain mukaisesti vastuussa yhtiön toiminnasta ja hallituksen tulee huolehtia, että hallituksen päätökset ovat yhtiön edun mukaisia. Näin yhtiön hallitus on myös toiminut. Omistajaohjaus ei voi olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa ja omistajaohjaus on siis yhtiötä tukevaa, kehitystä edistävää toimintaa ja näin omistajaohjaus on toiminutkin suhteessa yhtiön päätöksiin.

Julkisessa keskustelussa ja selvityspyynnöissä on vaadittu esitettäväksi päätöksiä.

Edellä kirjoitettuun viitaten kuntayhtymän hallituksessa, kuntajohdon ja luottamushenkilöiden tapaamisissa asiaa on käsitelty, mutta virallisia päätöksiä emme ole tehneet, koska kuntayhtymässä toimintatapa on ollut yhteiset keskustelut esim. toimitusjohtajan asioissa, ei niinkään muodollinen päätöksentekomenettely, silloin kun on ollut kyse linjauksiin liittyvistä asioista.

Toimitusjohtaja on käyttänyt sitä puhevaltaa, joka hänelle on annettu yhtiökokousedustajana. Päätös yhtiökokousedustajana toimimisesta on tehty Verson perustamispäätöksen yhteydessä. Kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti toimitusjohtaja käyttää kuntayhtymän puolesta puhevaltaa ja kyseisten asioiden osalta hallintosäännössä ei ole rajauksia puhevallan käytöstä.

Yhtymähallitus on käynyt erittäin rakentavan, kriittisen arviointikeskustelun ja sen pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin. Lopputulokseen ollaan erittäin tyytyväisiä ja yhtymähallitus totesi, että on toimittu omistajan eli kuntayhtymän edun mukaisesti.

Siinä mielessä olemme yhtä mieltä kysyjien kanssa, että kuntien ja Sote kuntayhtymän välistä omistaja-ohjausta ja tytäryhtiöiden välistä ohjausta tulee tuoda yhä läpinäkyvämmäksi. Tämä kokonaisuus on opettanut, että tulemme läpikäymään vielä tarkemmin eri ohjeistukset, jotta päätöksenteon oikeellisuudesta ei jäisi väärää mielikuvaa.

Kuntayhtymä on pyytänyt kuntaliitolta kannanottoa omistajaohjauksen järjestämisestä, kun kyseessä on kuntayhtymä ja neljä jäsenkuntaa. Kuntaliiton hallintolakimiesten kannan mukaisesti kuntayhtymän, jäsenkuntien ja Verson tulee yhteisesti sopia konserniohjauksen periaatteista ja toimintatavoista, on myös sovittava, mitä konserniohjetta noudatetaan tällaisessa monitoimijaympäristössä.

Näitä menettelytapaoja tullaan muotouttamaan yhdessä.

Verson kohdalla on syytä muistaa, että mitä paremmin Verso pärjää kilpailutilanteessa kilpailuilla terveydenhuollon markkinoilla niin sitä enemmän se tuottaa myös hyötyä sen omistajakunnille.

Alueen yrittäjien, työnantajien – ja yritysten kannalta on tärkeää, että alueella olisi useampi työterveyshuollon palveluiden tuottaja ja alueen toimijoilla säilyy mahdollisuus valita kumppaninsa.

Leila Pekkanen

Toimitusjohtaja, Ylä-Savon Sote kuntayhtymä

Kauko Korolainen

Hallituksen puheenjohtaja, Ylä-Savon Sote kuntayhtymä

Jouni Toppinen

Hallituksen varapuheen-johtaja, Ylä-Savon Sote kuntayhtymä

Jouko Tenhunen

Valtuuston puheenjohtaja, Ylä-Savon Sote kuntayhtymä

Rauno Pikkarainen

Valtuuston varapuheenjohtaja, Ylä-Savon Sote kuntayhtymä


  • Jätä kommentti

    Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *